سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی حاجی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران-آب دانشگاه تبریز
وحید نورانی – دانشیار دانشکده فنی مهندسی عمران دانشگاه تبریز

چکیده:

مدل مخازن آبشاری غیرخطی مدلی است که رواناب حاصل از بارش بر روی حوضه آبریز را توسط چند مخزن غیرخطی متوالی شبیهسازی میکند. از طرفی سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS)به طور قابل توجهی در مدلسازی هیدرولوژیکی به کار برده شده است. یکی از اهداف اصلی بکارگیری این سیستم، لحاظ نمودن تغییرات مکانی فرایند بارش-رواناب در مدلسازی میباشد. در این تحقیق با استفاده از مدل مخازن آبشاری غیرخطی، حوضه آبریز را به چند قسمت تقسیم کرده و هر قسمت توسط یک مخزن غیرخطی مدل میشود. در مرحله بعد برای اعمال خصوصیاتژئومورفولوژیکی حوضه آبریز در مدلسازی سعی شده است،با استفاده از ابزار قدرتمند DEM و Arc GIS9.3 حوضه آبریز مورد مطالعه،پارامترkمدل مخازن آبشاری غیرخطی را به خصوصیات فیزیوگرافی حوضه آبریز مرتبط ساخت و با ارائه رابطهای برای پارامترkمدل مخازن آبشاری غیرخطی ، مدل را بینیاز از مراحل کالیبراسیون وصحتسنجی برای حوضه آبریز مورد مطالعه ساخت. مدل پیشنهادی برای حوضه آبریز معرف امامه بکار رفته است