سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زینب لله گانی – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی
سعیده کتابی – استادیار دانشگاه اصفهان
آرش شاهین – استادیار دانشگاه اصفهان

چکیده:

هدف ازاین مقاله ارایه یک مدل ارزیابی عملکرد شرکت های حمل و نقلجاده ای کالا درشهر اصفهان با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی FAHP تحلیل پوششی داده ها DEA و تکنیک ترتیب ترجیحات ازطریق میزان مشابهت با جواب ایده آل فازی FTOPSIS است به این منظور شاخص های ارزیابی عملکرد شرکت های مذکور بنابرپیشینه موضوع انتخاب و با نظر کارشناسان درزمینه حمل و نقل جاده ای کالا عملیاتی شده است پس از آن اوزان و اهمیت شاخصها با استفاده از FAHP محاسبه شد برای درنظر گرفتن عدم دقت و ابهام موجود درقضاوت ها و نظرات کارشناسان اعدادفازی مثلثی برای نماس اوزان شاخص ها استفاده شد مقدار شاخص بهره وری برای شرکت های حمل و نقل جاده ای کالا با کمک مدل DEA محاسبه شد درنهایت ۱۳۶ شرکت حمل و نقل کالا درشهر اصفهان براساس عملکردشان و به کمک fTOPSIS رتبه بندی شدند. نتایج نشان دادکه براساس نظرات کارشناسان از میان شاخصهای اصلی ارزیابی عملکرد شرکت های حمل و نقل جاده ای کالا شاخص ناوگان با وزن ۰٫۷۲ اصلی ترین عامل تاثیر گذار درعملکرد شرکت های فوق بوده است.