سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید گیوه چی –

چکیده:

سوانح طبیعی همواره دستاوردهای بشری را مورد تهدید قرار داده اند. یکی از مهمترین نمودهای سوانح طبیعی رخداد زلزله در شهرها می باشد. مخاطرات زلزله را می توان در دوگروه عمده مخاطرات ذاتی و مخاطرات منتج از زلزله طبقه بندی نمود.حریق پس از وقوع زلزله یکی از مهمترین نمونه های مخاطرات ثانویه یا منتج محسوب می گردد. این گروه از خطرات جز مشخصه های اساسی زلزله محسوب نمی گردند، بلکه وقوع زلزله باعث می‌گردد که احتمال وقوع چنین مخاطراتی تشدید گردد. بنادر به واسطه متاثر شدن از هر دو محدوه خشکی و آب از پتانسیل های ذاتی بیشتری برای رخداد حوادث غیر مترقبه بر‌خوردار می باشند. روش انجام این پژوهش توصیفی و تحلیلی است. نتایج این پژوهش، ارائه یک مدل آنالوگ به منظور تحلیل خطر حریق پس از زلزله در بنادر می باشد. مهمترین مشخصه های این مدل شامل فاکتور عدم قطعیت در رخداد سوانح ثانویه و فاکتور مشخصه های مکانی محل رخداد می باشد. بنابراین پیشنهاد می گردد با توجه به ویژگیهای خاص بنادر از این مدل مکان مبنا به منظور تحلیل خطر حریق منتج در سواحل و مناطق بندری، استفاده به عمل آید.