سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مریم احسانی – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

این مقاله ضمن ارائه مدلی از سازمان به عنوان یک شبکه تصمیم گیری توزیع شده، به طرح رویکردی مبتنی بر بسط و کاربرد مفاهیم نظریه کلاسیک اطلاعات و تئوری های تکمیلی، به منظور تحلیل پیچیدگی اطلاعاتی ناشی از وابستگی اطلاعاتی متقابل کانون های تصمیم گیری در یک شبکه تصمیم گیری می پردازد بر مبنای این رویکرد، مفاهیم و تعاریف کمّی به منظور اندازه گیری اطلاعات یک کانون تصمیم گیری بر مبنای آنتروپی شانون و نیز مکمل آن در نظریه امکان ( اندازه عدم قطعیت U )، میزان وابستگی کانون های تصمیم گیری و سطح پیچیدگی اطلاعاتی شبکه تصمیم گیری ، کارایی اطلاعاتی ساختار شبکه و … ارائه می گردد. همچنین کاربردهای رویکرد پیشنهادی در تحلیل و ارزیابی کارایی ساختار سازمانی از وجه اطلاعاتی، اصلاح ساختار و جستجوی ساختار بهینه، تحلیل جریان اطلاعات در سازمان و الگوریتم های گروه بندی و … بررسی می گردد. نتایج به کارگیری این مدل در سیستم های مختلف به عنوان شبکه تصمیم گیری توزیع شده، اهمیت تأثیر ساختار و نحوه توزیع منابع اطلاعاتی بر کارایی شبکه با در نظر گرفتن نحوه توزیع توان پردازشی را آشکار می سازد