سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پیمان ورشویی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های اقتصادی واجتماعی
بابک شیرازی – استادیار دانشگاه علوم فنون مازندران
ایرج مهدوی – دانشیار

چکیده:

دراین مطالعه با استفاده از شبیه سازی گسسته ـ پیشامد با رویکرد فرایند گرا یک مدل پذیرش اولویت محور به منظور بهبود فرایند تریاژ بیماران مراجعه کننده به سیستمهای اورژانس بیمارستانی ارایه شده است با استفادها زشاخصی به نام زمان انتظار وزن دار سطح بندی بهینه برای بیماران اورژانس تعیین شده است برهمین اساس مدل شبیه سازی تحت چهارالگوی تقسیم بندی بیماران اجرا شده است و خروجی های این حالات با استفاده از تحلیل واریانس و انجام آزمونهای آماری به منظور انجام مقایسات زوجی مورد تحلیل قرارگرفت نتایج این تحقیق حاکی از میزان تاثیر تقسیم بندی بیماران و تعیین سطح فوریت آنها هنگام ورود به سیستم دربهبود شاخص های غیرپزشکی مرتبط با بیماران درسیستمهای اورژانس بیمارستانی می باشد.