سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

علی علیرضایی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع سیستم و بهر هوری و مدیریت اجرایی

چکیده:

یا گسترش مشارکت بخش خصوصی در پروژ ههای زیربنائی، اجرای بسیاری از طر حها با رو شهای جدید تامین مال ی نظی رساخت، بهر هبرداری و انتقال ۱ و طراحی، ساخت و تامین مالی ۲ افزایش یافته و برنام هریزی تخصیص منابع مالی دارای اهمیت فراوان شده است. در این مقاله تلاش م یشود در ساخت، طراحی و نصب یک نیروگاه آبی با توجه به عدم قطعی تها در زمان و هزینه فعالی تهای مختلف، برنام هریزی دریافت وام طوری صورت گیرد تا هزینه تامین مالی یک طرح کمترین مقدار شود. برآور د زمان و هزینه در این مدل، با استفاده از متغیرهای فازی احتمالی، با میانگین فازی و توزیع نرمال صورت م یگیرد، در نهایت با تشکیل یک مد ل بر اساس روش ارزش انتظاری با در نظر گرفتن، محدودیت زمان کل اجرای طرح و محدودیت پیشنیازی فعالی تها مساله حلشده است. جواب بهینه در این روش بر اساس ترکیب شبی هساز یهای تصادفی و فازی و مفهوم اعتبار با استفاده از الگوریتم ژنتیک است.