سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهرا حیدری فر – دانشکده مهندسی برق، رایانه و فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی وا
امیرمسعود افتخاری مقدم –

چکیده:

تکنیک های حاشیه نویسی خودکار تصویر، عموماً یکی از ویژگی های ناحیه ای و یا سراسری را، به تنهایی بر ای توص یف تصو یر بکارمی برند. اما ویژگی های سراسری و ناحیه ای بر جنبه های متفاوتی از یک تصویر تمرکز دارند و مکملی برای یکدیگر هستند. بنابراین، ترکیب آنها با یکدیگر برای توصیف محتوای تصاویر مفید خواهد بود. در این مقاله، یک رویکرد مبتنی بر ترکی ب ویژگ ی ها ی ناحی ه ای و سراسر ی، بر ای حاشیه نویسی خودکار تصویر پیشنهاد شده است. در رویکرد پیشنهاد شده، هر تصویر با ویژگی های مبتنی بر بلاک ها و برجستگی ها و ویژگی های سراسری آن مشخص می شود. یک مدل از تصاویر آموزش بر مبنای این دو نوع ویژگی ساخته می شود. با کمک این مدل، یک تصویر جدید پس از استخراج ویژگی نواحی مستطیلی و برجسته از آن و سپس ترکیب با ویژگی های سراسری آن تصویر حاشیه نویسی می شود. نتایج آزمایش ها گواه دقت و کارایی بالای رویکرد پیشنهاد شده در حاشیه نویسی خودکار تصویر است