سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد همتی – استادیار دانشگاه آزاد سمنان
رضا بابایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
مرتضی حسن آبادی – کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

چکیده:

مساله انتخاب پیمانکار از یک طرف مساله تصمیم گیری چندمعیاره می باشد چنانکه معیارهای زیادی بایددرنظر گرفته شوند و از طرف دیگر نیز یک مساله تحت شرایط عدم اطمینان و ابهام درفرایند تصمیم گیری می باشد دراین پژوهش یک رویکرد جدیدبا استفاده از تکنیکهای فرایند تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس فازی برای ارزیابی پیمانکاران و کمک به تصمیم گیران درانتخاب بهترین پیمانکار برای برونسپاری فعالیته ای شرکت درراستای خصوصی سازی ارایه می گردد از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی برای تحلیل ساختار مساله انتخاب پیمانکار و تعیین ضریب اهمیت معیارهای ارزیابی پیمانکاران و ازتاپسیس فازی برای رتبه بندی نهایی پیمانکاران استفاده می شود مدل پیشنهادی برای یک مساله واقعی انتخاب پیمانکاران دردفتر فنی اطلاعات شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان به کارگرفته شد نتایج مقاله کارایی و قابل اجرا بودن مدل پیشنهادی را نشان میدهد.