سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد میران بیگی – قطب کنترل و پردازش هوشمند، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهر
بهزاد مشیری –

چکیده:

مصرف کننده خانگی انرژی برق به عنوان متنوع ترین مشتری سیستم های تولید و توزیع نیروی برق به شمار می آید. از اینرو تقاضای تامین برق آن نیز دارای پیچیدگی های زیادی می باشد. در این مقاله یک زنجیرهتامین انرژی الکتریکی از تامین سوخت تا توزیع و مصرف در نظر گرفته م یشود. یک مدل زمانی از این سیستم طراحی شده و یک کنترل پیش بین با آن بکارگرفته می شود. کنترل پیش بین به لحاظ برخورداری از ساختاربرخط در حل مسئله بهین هسازی در مواجهه با سیست مهای چندمتغیره نامعین کارایی بالایی دارد. همچنین با توجه به دردسترس نبودن همه مقادیر از یک فیلتر کالمن استفادهمی شود. درنهایت نیز شبی هسازی های انجام شده تحت تقاضای نوسانی نامعین یک نتیجه خوب از بکارگیری روش مقاله را نشان می دهند.