سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن جنتی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران – ایران
گئورک قره پتیان – پژوهشکده بهر هبرداری ایمن شبکه – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران – ای
بهروز وحیدی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدحسین حسینیان – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

کاهش زمان مرده در خطوط انتقال فشارقوی به هنگام وقوع خطاهای تک فاز به زمین گذرا یکی از مهمترین مسائل حفاظتی درحفاظت سیستم های قدرت م یباشد. علاوه بر آن، نیاز به کاهش زمان مرده به مفهوم افزایش سطح ولتاژ خطوط انتقال فشارقوی و هماهنگی عایقی می باشد. در این مقاله، روش های مختلف کاهش تزویج خازنی و در نتیجه کاهش زمان مرده در خطوط انتقال فشارقوی که منجر به رفع سریع قوس ثانویه و محدود کردن ولتاژ حالت گذرای ایجاد شده م یشود بیان شده و با یکدیگر مقایسه می شوند. سپس یک روش جدید به منظور کاهش زمان مرده و رفع سریع تر جریان قوس ثانویه در خطوط مجهز به عناصر سیستم های انتقالACانعطاف پذیرFACTS) ارائه می شود. شبیه سازی ها در نرم افزار MATLAB/SIMULINK برای دو شبکه انتقال مجزا انجام شده است. نتایج شبیه سازی ها نشان می دهد که زمان مرده با استفاده از روش پیشنهادی به طور قابل قبولی کاهش می یابد.