سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد پوزش – دانشجوی کارشناسی ارشد
سیدسعید محتسبی – دانشیار دانشگاه تهران
حجت احمدی – دانشیار دانشگاه تهران

چکیده:

برای انجام عملیات مزرعه، در هر منطقه و با توجه به نوع محصول، یک زمان بهینه وجود دارد. اگر عملیلت زودتر یا دیرتراز این زمان انجام شود منجر به کاهش در عملکرد و کیفیت محصول می شود که این کاهش را هزینه به موقع انجام نشدنعملیات گویند. هدف از این مقاله برآورد هزینه به موقع انجام نشدن عملیات به روش احتمال قابلیت کار متوسط بر اساس تابع قابلیت اطمینان تراکتورهای مسی فرگوسن ۲۸۵ فعال در کشت و صنعت دعبل خزایی خوزستان می باشد. در اینتحقیق، رابطه زمان ماموریت ماشین و هزینه به موقع انجام نشدن در عملیات برداشت در سال دهم عمر تراکتورها تعیین شد. نتایج نشان دادند که هرچه زمان ماموریت ماشین بیشتر باشد، هزینه به موقع انجام نشدن عملیات نیز بیشتر خواهد شد که شدت آن در ساعت های ۶ تا ۲۴ کمتر و در ساعت های بیشتر از ۲۴ ساعت بیشتر است