سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

یاسر مهدی پور – دانش آموخته کارشناس ارشد گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه شیراز
مهدی کسرایی – استادیار بخش مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه شیراز
عبدالعباس جعفری – استادیار بخش مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

پردازش تصویر، دانش جدیدی است که سابقه ی آن به پس از اختراع رایانه ها باز م یگردد. با این حال این علم نو پا د رچند دهه ی اخیر از هر دو جنبه نظری و علمی پیشرفت های چشمگیری داشته است. سرعت این پیشرفت به اندازه ی بوده است که هم اکنون به راحتی میتوان موضوع پردازش تصویر را دربسیاری از علوم و صنایع مشاهده نمود. ما نیز در پژ<هش حاضر با بهره گیری از این دان شبررسی پدیده سایش در تیغه های گاو اهن برگردان دار پرداختیم. چهار نوع از مرغوب ترین تیغه های وارداتی، در پنج مرحله و در مجموع ۲۵۰ کیلومتر (معادل ۳۰۰ هکتار) عملیات شخم بکارگرفته شد؛ اساس کار بر استفاده از روش عکس برداری و پردازش تصویر و تعیین اختلاف بین عکس های متوالی سطوح تیغه ها یه عنوان معیاری برای مطالعه سایش آنها بود. کاهش وزن تیغه ها نیز در هر مرحله به عنوان معیار متداول بررسی سایش، اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که همبستگی بالایی با یک رابطه رگرسیون خطی میان داده های مساحت تصاویر تیغه ها و میزان کاهش وزن آنها بر اثر سایش سطح وجود دارد که با این نگرش درک بهتری از پدیده سایش امکان پذیر است.