سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

تکتم شریفیان عطار – کارشناس
محمدحسین جاویدی دشت بیاض – استادگروه برق دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

درسال های اخیرتحقیقات زیادی ،برروی استراتژی قیمت دهی دربازار رزرو انجام پذیرفته است. بااین حال درموردتصمیم گیری جهت شرکت دربازار رزرو کار چندانی صورت نپذیرفته است. ذخیره چرخان یکی ازخدمات جانبی مهم به شمارمی آیدکه نقش به سزایی درقابلیت اطمینان سیستم ایفامی نماید.به عنوان یکی ازخدمات جانبی واحدهای ارائه دهنده ذخیره چرخان می توانددریک بازارمستقل ظرفیت رزرو شرکت نماید.وپیشنهادقیمت دهند.دراین بازارهرواحدتولیدی شانس قیمت دهی برای ارائه خدمات چرخان راداردتاسودخود را بیشینه نماید. دراین مقاله یک روش جدیدبرای تصمیم گیری جهت شرکت واحدهای تولیدی دربازارروزتصمیم گیری نمایند.عمده ترین مزیت این روش برسایرروش ها عدم نیازبه پیش بینی قیمت پیشنهادی سایرشرکت کنندگان دربازار رزرو برای شرکت کننده جهت تصمیم گیری برای شرکت دربازار رزرو می باشد.