سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمداحسان مسیبیان – دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر-پردیس دانشکده فنی دانشگاه تهران – ایران
حسن منصف – دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر-پردیس دانشکده فنی دانشگاه تهران – ایران

چکیده:

به دلیل دائمی ومتغیربودن سرعت بادوباتوجه به این که توان تولیدشده توسط توربین های بادی کاملاوابسته به سرعت بادمی باشد.توان خروجی نیروگاه بادی تصادفی بوده وبازمان تغییرمیکند.بنابراین مدلسازی نیروگاه بادی به منظورارزیابی تاثیرآن برقابلیت اطمینان سیستم قدرت امری ضروری می باشد. دراین تحقیق یک روش برای مدلسازی نیروگاه بادی پیشنهادشده است. این روش که ترکیبی ازروشهای شبیه سازی وتحلیلی می باشد.درابتدارفتارمکانیکی هریک ازتوربین های مزرعه بادی توسط روش مونت کارلوی ترتیبی مدلسازی شده وباتوجه به سرعت بادمنطقه ازمدل مارکوف جهت مدلسازی توان خروجی نهایی نیروگاه بادی استفاده می شود. درادامه نتایج حاصل ازبکارگیری این روش بانتایج حاصل از روش مدلسازی سرعت بادبااستفاده ازسری های زمانی (ARMA) مقایسه شده است. همچنین دراین تحقیق سعی شده است تاثیربرخی پارامترهای شبکه ازجمله ابعادشبکه ضریب ازدیادسرعت میانگین بادو… برقابلیت اطمینان سیستم قدرت ارزیابی شود. لذابه منظورمدلسازی نیروگاه بادی ازاطلاعات سرعت بادمنطقه منجیل شمال ایران استفاده شده است