سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اردشیر شفیعی – هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویراح
مجید خزایی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس
علی ملایی – هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویراح
محمدحسین مهدیان – استادیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

جدیدالتاسیس بودن بیشتر ایستگاه های هواشناسی و آ بشناختینواقص موجود در آمار اکثر این ایستگاه ها مرارگرفتگ بیشتر رودها در مناطق خشک وضعیت بحرانی برداشت آ بهای زیرزمینی و لزوم توجه بیشتربه آبهای سطحی همه و همه دلایل بیشتر و ظریف تری می باشد که به مقوله پیش بینی و تولید آمار مصنوعی در حوزه های آبریز کشورمان جلوه و نمودی کامل تر می بخشد. بر این اساس ارایه یک روش که بتواند با حداقل داده ورودی و با دقت بالاییبتواند پارامترهای بیلان را پیش بینی کند در حوزه های آبخیز فاقد ایستگاه و اطلاعات کیاملا ضروری می باشد.براین اساس در تحقیق فعلی ای یک مدل ساده بیلان آبی سالاس در شش ایستگاه هیدرومتری در اسیتان کهگیلویه و بویراحمداستفاده گردید. نتایج نشان داد که مدل مذکور بخوبی توانسته مییزان دبیی را در ایسیتگاه هیای میورد بررسیی بجیز برای ایستگاه یهره پیش بینی کند )ضریب تبییگ ببشتر ای ۸۰ صدم(. هم چنین پارامترهای این مدل از جمله ضیرائب a b c d و GS ای طریق آزمون و خطا و جایگذاری مقادیر مختلف بهینه گردید