سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید عظیمی – گروه مهندسی برق – دانشگاه اصفهان
بهزاد میرزاییان – گروه مهندسی برق – دانشگاه اصفهان
مهدی نیرومند – گروه مهندسی برق – دانشگاه اصفهان

چکیده:

برای کاهش هزینه در سیستمهای خورشیدی، روشهای متنوعی برای دنبال کردن نقطه بیشینه توان معرفی و استفاده شده است. در این مقاله یک روش جدید برای دنبال کردن نقطه بیشینه توان معرفی خواهد شد که بر پایه روش هدایت افزایشی که یکی از روشهای پایه و اولیه است؛ و روش گرادیان کاهشی میباشد. در روش هدایت افزایشی اندازه گام مشخص کننده سرعت رسیدن به نقطه مورد نظر است، به این ترتیب که با یک گام ثابت بزرگتر عمل دنبال کردن به با سرعت بالاتری انجام میگیرد اما سیستم حول نقطه بیشینه توان نوسان خواهد کرد و دقت عمل پایین خواهد بود. همچنین با استفاده از گام کوچکتر مشکل نوسان حول نقطه هدف برطرف شده اما سرعت رسیدن به آن کاهش مییابد. هدف ایجاد یک موازنه بین دقت همگرایی و سرعت دنبال کردن میباشد. در این مقاله گام به صورت متغیر در نظر گرفته میشود، بطوریکه قابلیت افزایش یا کاهش مقدار خود را تحت شرایط مختلف دارد. استفاده از این روش موجب افزایش سرعت و دقت به صورت همزمان میشود نتایج شبیهسازی با نرمافزار PSIM و مقایسه روش هدایت افزایشی با گام ثابت و روش ارائه شده با گام . متغیر، بهبود حاصل شده را اثبات میکند.