سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمد قوچانی مقدم – شیمی تجزیه، دانشجو، دانشگاه صنعتی شاهرود
منصور عرب چم جنگلی –
حسن دانشی نژاد –
ناصر گودرزی –

چکیده:

یک روش حساس، گزینش پذیر، سریع و سینتیکی-اسپکتروفتومتری برای اندازه گیری مقادیر ناچیز آسکوربیک اسید در نمونه های آبی ارائه شده است. بازداری آسکوربیک اسید بر سیستم پتاسیم برومات با متاکرزول پرپل مبنای اساسی این روش است. سرعت واکنش متاکرزول پرپل و پتاسیم برومات در دمای اتاق و در محیط اسیدی کند است و در حضور یون برمید به دلیل واکنش آن با برومات و تولید Br2 سرعت واکنش افزایش می یابد. سپس Br2 تولید شده با متاکرزول پرپل واکنش می دهد و آن را به یک ماده بی رنگ تبدیل می کند و یک چرخه کاتالیزوری شکل می گیرد لذا جذب متاکرزول پرپل در طول موج ۵۲۵ نانومتر با زمان کاهش می یابد و حضورآسکوربیک اسید باعث توقف واکنش بی رنگ شدن متاکرزول پرپل و ثابت ماندن جذب برای مدت زمانی می شود که به آن زمان القایی می گویند. برای دنبال کردن واکنش به صورت اسپکتروفتومتری در طول موج ۵۲۵ نانومتر از بی رنگ شدن متاکرزول پرپل به وسیله محصولات واکنش استفاده شده است. زمان القایی متناسب با غلظت آسکوربیک اسید است. دامنه خطی روش ۳ تا ۴۴ میکروگرم بر میلی لیتر است. انحراف استاندارد نسبی ((RSD% برای ۶ اندازه گیری تکراری برای غلظت های ۵ ، ۲۵ و ۴۳ میکروگرم بر میلی لیتر از آسکوربیک اسید به ترتیب ۱/۲ ، ۷۴/۱ و ۸۷/۱ در صد می باشد.