سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا فرخاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن، دانشگاه صنعتی شاهرود
حسین میرزایی نصیرآباد – استادیار گروه استخراج معدن، دانشگاه صنعتی شاهرود
فرهنگ سرشکی – دانشیار گروه استخراج معدن، دانشگاه صنعتی شاهرود
محمدجواد رحیمدل – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

مقاومت فشاری تکمحوری یکی از مهمترین ویژگیهای مکانیکی سنگ است. بیشتر آزمونهای ژئومکانیکی در تخمین پارامترهای مقاومتی تودهسنگ، پرهزینه بوده و انجام آنها مستلزم صرف وقت و دقت زیاد است. بنابراین تخمین شاخصهای مهم مقاومتی سنگ در پروژههای معدنی و عمرانی، با انجام آزمایشهای ساده و کمهزینه، ضرورت دارد. در این تحقیق، به بررسی ارتباط بین مقاومت فشاری تکمحوری تودهسنگ و مقاومت بار نقطهای با شاخص سختی اشمیت پرداخته شده است. برای این منظور، پس از نمونهبرداری از دیوارهای مختلف معدن دردوی، از توابع مجموعه معادن سنگآهن سنگان، آزمونهای مقاومت فشاری تکمحوری و سختی اشمیت انجام شده است. آمادهسازی نمونهها و آزمایشهای مذکور، با دقت بالا و بر اساس استاندارد انجمن بینالمللی مکانیک سنگ انجام شده است. در نهایت با بهرهگیری از تحلیلهای آماری، به ارائه یک رابطه تجربی بین مقاومت فشاری تکمحوری تودهسنگ با شاخص اندیس سختی اشمیت پرداخته شده است. با استفاده از این رابطه، امکان تخمین مقاومت فشاری تودهسنگ با استفاده از سختی اشمیت در دیگر افقهای معدن وجود خواهد داشت.