سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فریبرز یوسفوند – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
علی باقری –

چکیده:

سرریزنیلوفری یکی ازانواع سرریزها بوده که برای عبور آبهای اضافی و سیلابها ازسراب به پایاب سدها از آن استفاده میشود طرح سرریز علاوه برتامین ظرفیت کافی ازنظر هیدرولیکی و سازه ای نیز باید کافی باشد چگونگی جریان و شرایط معمول هیدرولیکی و خصوصیات جریان درسرریزهای نیلوفری برحسب اندازه نسبی اجزا مختلف آن متغیر خواهد بود دراین تحقیق با ساخت مدل فیزیکی – هیدرولیکی سرریز نیلوفری تاثیر هندسه سرریز برشرایط هیدرولیکی جریان با انجام ۱۰۸ ازمایش مختلف و درشرایط استغراق این سرریز مورد بررسی قرارگرفت سپس دربخشی ازاین تحقیق رابطه بین Cd H/D به کمک رگرسیون گیری استرخاج و نتایج بصورت نمودار ارایه گردیده است.