سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید مهرزاد الماسی موسوی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمان- گروه کامپیوتر
حمیدرضا ناجی – دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان – دانشکده برق و کامپیوتر

چکیده:

اجرای همزمان تراکنشها در سیستمهای توزیع شده م یتواند موجب بروز ناسازگاری میان آ نها شود. الگوریتمهای کنترل همروندی برای اطمینان از صحت اجرای موازی چندین تراکنش که بر روی یک داده مشترک کار م یکنند مورد استفاده قرار م یگیرند. کنترل همروندی یکی از مسائل مهم در پایگا ههای داده توزیع شده به حساب م یآید. در این مقاله یک الگوریتم کنترل همروندی جدیدی ارائه م یشود که مبتنی بر همکاری میان گر ههای توزیع شده از نظر جغرافیایی است. این الگوریتم از ویژگ یهای روش پروتکل اکثریت استفاده می کند اما دارای خصوصیات و ویژگ یهای منحصر به فرد از جمله کاهش مصرف انرژی، افزایش سرعت اجرای الگوریتم، توازن بار و کاهش حجم مبادلات پیام میان گره ها می باشد.