سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

محمد همتی – استادیار دانشگاه آزاد سمنان
رضا بابایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
مرتضی حسن آبادی – کارشناس ارشد

چکیده:

این پژوهش به منظور شناسایی و اولویت بندی عوامل موثربرانتخاب پیمانکاران دفتر فن آوری اطلاعات شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان و درراستای برون سپاری فعالیت های این دفتر انجام گردیده است درابتدا معیارهای اولیه براساس مطالعه کتابخانه ای و مصاحبه با افراد خبره تعیین گردیده ست درگام بعدی جهت رسیدن به اجماع کلی درخصوص معیارهای نهایی با استفاده ازتکنیک دلفی دوازده معیار درزیرمجموعه چهارمعیار اصلی تجربه اخلاق حرفه ای فنی و هزینه قیمت پیشنهادی شناسایی گردیده است این معیارها با چهار تکنیک چند شاخصه ای فرایند تحلیل سلسله مراتبی تاپسیس الکتره و مجموع ساده وزین اولویت بندی گشته اند نتایج استفاده از تکنیکهای مختلف دراین پژوهش بیانگر این نکته است که انتخاب نوع تکنیک مورد استفاده می تواند تاثیر غیرقابل انکاری بررتبه بندی های حاصله داشته باشد.