سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سمیه شیبانی – دانشکده فنی و مهندسی – دانشجوی کارشناسی ارشد- گروه تحصیلات تکمیلی کامپ
غلامرضا لطیف شبانگاهی – دانشکده برق – گروه کامپیوتر و الکترونیک – دانشگاه صنعت آب و برق – تهران

چکیده:

شبکه ها ی م یان ارتباط ی د ینامیکی چندلا یه بر ای اتصال پردازنده ها و حافظه ها در س یستم های چندپردازنده ای و نیز اتصال نودها درسیستم ها ی مخابرات ی استفاده م ی شوند . با وجود اهمیت بررس ی شبکه ها ی م یان ارتباط ی تاکنون بسته نرم افزا ر ی که الگور یتم ها ی مسر یابی مختلف را در ا ین شبکه ها به صورت یک مجموعه آموزش ی در اخت یار کاربران قرار دهد ارائه نشده اس ت . چنین نرم افزار ی با ی ستی به صورت گرافیکی و قابل توسعه طرا ح ی شود تا بتوان به سادگ ی از آن استفاده کرده، عملکرد شبکه ه ا ی مختلف را در س ن اریوهای متفاوت ملاحظه و ویژگیهای الگور یتم ها ی مس یریابی مختلف را توسط آن با یکدیگر مقا یسه کرد. چنان نرم افزار ی برای تدریس درس شبکه در دوره های مهندسی نیز مف ید است . این مقاله گزارش تدوین یک بسته نرم افزار ی است که با قابل ی ت انتخاب نوع شبکه میان ارتباط ی و اندازه آن , و اجرا ی الگوریتم های مس یریابی مختلف معرف ی شده در کتب و مقالات عل م ی (جمعا ۱۷ الگور یتم) روی شبکه انتخاب شد ه , وضع یت بسته شدن سوییچ های آن را به صورت گرافیکی نمایش می دهد