سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کاربرد مهندسی ارزش در مدیریت انرژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود شهرخی – دکتری مهندسی صنایع
شیما احمدیان – کارشناس مهندسی صنایع تولید صنعتی
پرستو جلالی – کارشناس مهندسی صنایع تولید صنعتی

چکیده:

امروزه مدیریت انرژی و افزایش کارایی آن به عنوان یک مزیت رقابتی به شمار می آید که دراولویت برنامه های استراتژیک اکثر سازمان ها قرارگرفته است دراین میان اهمیت استفاده از راهکارهای نوین برای مدیریت انرژی درواحدهای صنعتی که سهم عمده ای از هزینه های آنها مربوط به مصرف انرژی میب اشد از اهمیت ویژه ای برخوردار است از انجا که تاثیرات مصرف انرژی دریک واحد صنعتی درحوزههای گوناگون فناوری فرهنگی اقتصادی و محیط زیست ظاهر می شود امروزه ضرورت توسعه نگرش های جامع و فراگیر به این مقوله بیش از گذشته احساس می شود دراین مقاله ضمن تعیین و تشریح نقش مهندسی ارزش درمراحل مختلف استقرار مدیریت انرژی درسازمان های صنعتی یک الگوی نوین برای استفاده ازتکنیک های مهندسی ارزش نه تنها به عنوان یک ابزار برای کشف راه کارهای بهینه سازی مصرف انرژی بلکه به عنوان زیربنای ایجاد یک ساختار مدیریت فراگیر انرژی ارایه شده است هدف ازانی کار ارایه یک الگوی پایدار است. که بتواند جوابگوی نیازمند ی های پویایی یک واحد صنعتی درزمینه بهبود و بهینه سازی مصرف انرژی باشد که متضمن توسعه پایدار واحدها ی صنعتی به همراه تعالی آنها درزمینه بهینه سایز مصرف انرژِ ی ب اشد.