سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نیما همتا – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع
سیدمحمدتقی فاطمی قمی – استاددانشگاه صنعتی امیرکبیر
محسن اکبرپورشیرازی – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

دراین مقاله یک مساله چندهدفه از دسته مسائل بالانس خط مونتاژ مستقیم و تک محصولی درنظر گرفته می شود ما فرض می کنیم که زمان انجام کارها فعالیت ها نامعلوم بوده و تنها اطلاعات موجود حدود بالا و پایین زمان عملیات هرکار است به منظور نزدیک کردن فضای مساله مورد بررسی به شرایط دنیای واقعی فرض می شود زمان انجام کارها به یادگیری اپراتورها یا ماشین ها برای عملیات یا کارهای مشابه وابسته است دراین مساهل سه تابع هدف بصورت همزمان درنظر گرفته میشود حداقل کردن زمان سیکل یا بصورت معادل حداکثر نمودن نرخ تولید حداقل کردن هزینه استفاده از تجهیزات ، حداقل کردن شاخص هموارسازی به منظرو بررسی همزمان این سه تابع هدف از روش LP-metric استفاده شده است برای حل این مساله NP-hard یک روش فراابتکاری ترکیبی مبتنی بردو روش شناخته شده vns,pso پیشنهاد می شود که درآن تمام جوابهای تولیدی توسط الگوریتم PSO به کمک الگوریتم VNS پیشنهادی بهبود داده می شوند. مقادیر پارامترهای مختلف درالگوریتم PSO/VNS ارایه شده با به کارگیری طرحهایتاگوچی تنظیم می شوند