سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هانی صیدگر – بابل دانشگاه علوم و فنون مازندران
مهرداد عزتی –
مرتضی کیانی –
رضا توکلی مقدم – تهران دانشگاه تهران

چکیده:

دراین مقاله مساله HFSMT) Hybrid Flow Shop with Multiprocessor Task دردو مرحله بافرض برش درکارها و زمان اماده سازی وابسته به توالی درنظر گرفته شدهاست و کارها به چندین عملیات با زمان های پردازش غیریکسان تقسیم میگردد هدف دراین مساله حداقل کردن مجموع وزنی زمان تکمیل نهایی و حداکثر دیرکردها می باشد ازانجایی که این گونه مسائل درکلاس مسائل NP-hardقرار میگیرند میتوان ازالگوریتم های ابتکاری یا فراابتکاری برای سیدن به جواب بهینه یا نزدیک بهینه استفاده نمود این مقاله از الگوریتم ژنتیک بهره برده است و پارامترهای مرتبط با این الگوریتم توسط روش رویه پاسخ RSM بدست آمده است.