سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حامد زین الدینی میمند – دانشگاه صنعتی شیراز- دانشکده مهندسی برق و الکترونیک شیراز-ایران

چکیده:

پیل های سوختی در سالهای اخیر مورد توجه زیادی قرار گرفته اند. از آنجایی که پیل های سوختی معمولاً به شبکه ی توزیع متصل می شوند، تأثیر آنها روی شبک هی توزیع بیشتر از سایر بخش های سیستم قدرت است. یکی از مهمترین مسائل شبکه های توزیع، مدیریت بهره برداری بهینه با در نظر گرفتن اثر پیل های سوختی است . در این مقاله الگوریتم جدید بهینه سازی ازدحام ذرات(PSO)که با نظریه آشوب و نظریه فازی بهبود یافته است، برای حل مسئله ی چندهدف هی مدیریت بهره برداری بهینه ی شبکه های توزیع با وجود پیل های سوختی ارائه می شود. توابع هدف مسئله شامل کاهش کلتلفات انرژی الکتریکی، کل هزینه ی انرژی الکتریکی و کل آلودگی تولی دشده توسط منابع می باشد . روش متداول برای حل مسائل بهینه سازی چندهدفه تبدیل آنها به یک مسئله ی تک هدفه است که با استفاده از ضرایب تعریف شده توسط بهره بردار صورت می پذیرد. این تبدیل توسط ضرایب وزنی شامل کاست یهایی م یباشد. به طور مثال جواب نهایی الگوریتم وابستگی زیادی به مقادیر ضرایب دارد و همچنین این روش هنگام تبدیل مقداری از اطلاعات را از دست می دهد . روش ارائه شده در این مقاله شامل یک ذخیره کننده با اندازه مشخص است که جوابهایnon-dominatedرا ذخیره می کند و درهر تکرار بهنگام می شود. روش ارائه شده را روی یک شبکه ی توزیع نمونه تست می کنیم و چگونگی تولید یک مجموعه جوابPareto-Setرا مشاهده می کنیم.