سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

علیرضا سیاهوشی – کارشناسی ارشد دانشگاه علم صنعت ایران
بیزن معاونی – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد علی صندید زاده – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

توسعه روزافزون صنعت ریلی و همچنین نیاز به سرعتهای بالا تر ، لزوم توجه به سیستمهای منترل اتوماتیک قطار ATCرا بیش از پیش نشان می دهد . سیستمها و الگوریتمهای معموال ATC دارای مشکلاتی هستند که موجب پیدایش انواع جدیدی از این سیستمها در سالهای اخیر گردیده است که می توان به عنوان نمونه به سیستمهای کنترل اتوماتیک غی متمرکز D-ATC یا سیستمهای کنترل اتوماتیک خودگردان اشاره نمود. در این مقاله با بررسی اهداف مدنظر در یم سیستم ATC مناسب و ایمن، یک الگوریتم کنترل اتوماتیک غیر متمرکز هوشمند با عنوان ID -ATC و با تکیه بر تئوری سیستمهای چند عامله ارائه گشته است. در این روش علاوه بر افزایش ظرفیت خط ، ایمنی و قابلیت اطمینان سیستم را به نحو چشمگیری بهبود می بخشد. در این روش با ترکیب الگوریتم ورونودی در سیستمهای مشارکتی و تئوری سیستمهای چند عامله یم الگوریتم کنترلی هوشمند معرفی گردیده است که کارایی خوب این الگوریتم با استفاده از نتایج شبیه سازی نشان داده شده است.