سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیرسامان خیرخواه – عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینای همدان
معصومه مسی بیدگلی – دانشجوی دکتری

چکیده:

مهمترین مشخصه محیطهای تولیدی امروزه تغییر پذیری است درچنین محیطهایی تقاضا درپریودهای زمانی متوالی ثابتنیست ازنقطه نظرچیدمان چنین وضعیتی به راه حل های پویا نیازمند است دریکی ازتحقیقات صورت گرفته دراین زمینه فرض استقلال بین پارامترهای تابع هزینه انتقال مواد دریک محیط پویا و رقابتی نادیده گرفته شده است و تعادل نش برای مدل بازی پیشنهادی ارایه شده است دو نکته مهم درارتباط با این تحقیق وجوددارد اول اینکه فرض وجود همکاری بین تصمیم گیرندگان نادیده گرفته شدهاست دراین صورت ممکن است بعضی ازجوابهای خوب صرفا به دلیل اینکه تعادل نش نیستند ازمحاسبات کنارگذاشته شوند ازسوی دیگر محاسبه تعادل نش یک مساله NP-hard است و الگوریتم های موجود بسیارزمان بر میب اشند ممکن است تعادل نش درشرایطی که بین تصمیم گیرندگان ارتباط متقابل وجوددارد به جوابهایی نامناسب بیانجامد