سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی وب پژوهی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سجاد میر – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه کامپیوتر، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران
مهدی فاضلی – دکتری گروه کامپیوتر، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

چکیده:

رایانش ابری، مدلی کامپیوتری است که دسترسی کاربران را بر اساس نوع تقاضایی که از منابع اطلاعاتی و محاسباتی دارند محیا می کند . این مدل سعی دارد با کمترین نیاز به منابع و کاهش هزینه ها و افزایش سرعت دسترسی اطلاعات، جوابگوی نیاز کاربران باشد . مدیریت منابع و تخصیص وظایف در کنار امنیت، قابلیت اطمینان و حفظ اعتماد مشترکین یکی از چالشهای مهم در زمینه رایانش ابری میباشد که میتواند روی سایر مسائل نیز تاثیرگذار باشد.واضح است که تعداد کارها و تعداد منابع در محیط ابر می تواند بسیار گسترده باشد و به همین علت ترتیب اجرای کارها و نحوه تخصیص منابع تاثیر مهمی برکارآیی سرور ابر دارد. در محیط ابر درهر لحظه بصورت همزمان تعدادی درخواست داریم که برای پاسخ به هریک از آنها باید یک یا چند کار انجام دهیم و هریک از این کارها به منابع خاصی نیاز دارند، که در این رابطه روشهای مختلفی ارائه شده است. در این مقاله یک الگوریتم زمانبندی وظایف برای محیط های ابری بر اساس الگوریتم ژنتیک بهینه سازی شده ارائه شده است که می تواند توازن بار را در سرور برقرار کرده و هزینه را بهینه کند. نتایج شبیه سازی نشان میدهد که روش پیشنهادی کارآیی بهتری نسبت بهسایر الگوریتم ها دارد.