سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عبدالحسین رضائی – دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان
پرویز کشاورزی –

چکیده:

حفظ محرمانگی و امنیت اطلاعات افراد از مهمترین اصول درطرح سلامت الکترونیکی می باشد یک یاز راه های ایجاد محرمانگی و امنیت اطلاعات استفاده از سیستم رمزنگاری کلید عمومی می باشد دراین مقاله الگوریتم توان رسانی همنهشتی جدیدی برای افزایش کارایی سیستم رمزنگاری کلید عمومی RSA ارایه شده است درالگوریتم پیشنههادی از روش هوشمند پنجره لغزان برای کاهش تعداد رقم های مورد نیاز برای نمایش نما از نمایش فرم غیرمجاور (non-adjacent-form(NAF برای کاهش تعداد رقم های غیرصفر نما و درنتیجه کاهش تعداد عملیات ضرب همنهشتی و از ساختار موازی برا یانجام همزمان محاسبات مربوط به مرحله پیش محاسبه و دسته بندی نما استفاده شده است. استفاده از ساختار پیشنهادی باعث افزایش امنیت سیستم رمزنگاری درمقابل حملات زمانی حملات تحلیل توان و حملات تحلیل الکترومغناطیسی و کاهش تعداد عملیات ضرب همنهشتی مورد نیاز درالگوریتم توان رسانی همنهشتی میگردد.