سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محسن روشن زاده – گروه کامپیوتر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
علی غفاری – گروه کامپیوتر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
ساسان سقائیان – گروه کامپیوتر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان

چکیده:

شبکههای حسگر بیسیم از لحاظ منبع انرژی دارای محدودیت میباشند، از طرفی بهدلیل زیرساخت ارتباطی بیسیم این نوع شبکه ها و وجود خطا در کانال، امکان عدم رسیدن صحیح بستههای اطلاعاتی به سمت مقصد وجود دارد؛ از اینرو ارائهی الگوریتمی جهت بالابردن کیفیت خدمات این نوع شبکهها و ارسال مطمئن بستههای اطلاعاتی بسیار مهم میباشد. در این مقاله، یک مکانیسم تحویل بستهی مطمئن و انرژیآگاه را جهت تضمین کیفیت خدمات شبکههای حسگر بیسیم ارائه میدهیم. در الگوریتم پیشنهادی ما، جهت تضمین ارسال مطمئن یک بستهی اطلاعاتی به سمت مقصد، از روش ارسال چندمسیری استفاده میشود. بدین صورت که چندین کپی از یک بستهی اطلاعاتی از طریق مسیرهای جداگانهای به سمت مقصد ارسال میشود، همچنین تصمیمات مسیریابی در این روش با در نظر گرفتن انرژی باقیمانده در گرههای همسایگی که در یک و دو پرشی گره ارسالکننده قرار دارند صورت میگیرد. نتایج شبیه- سازی نشان میدهد که نرخ رهاسازی بستههای داده در این روش کاهشیافته و در نتیجه قابلیت اطمینان ارسال بستهها افزایش یافته است، همچنین کارائی انرژی مصرفی در گرههای حسگر به طور موثری بهبود یافته و در نتیجه باعث افزایش طول عمر سراسری شبکه های حسگر بیسیم شده است.