سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

عیسی نخعی کمال آبادی – دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس
محمد فتحیان – دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم وصنعت ایران
هیوا فاروقی – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه علم وصنعت ایران
واحد مرادی – باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

چکیده:

در این مقاله، سلول تولیدی رباتیک انعطاف پذیر که قطعات یکسان در آن تولید میشود مدنظر قرار گرفته است.ماشینهای استفاده شده در این سلول تولیدی انعطافپذیر از نوع ماشینهای کنترل عددی میباشند. برای تولید یک قطعه،تعدادی عملیات باید توسط ماشین در سلول تولیدی انعطاف پذیر روی آن قطعه انجام شود. هدف اصلی مدنظر در این مقاله، تخصیص بهینه عملیاتها به هر دو ماشین و تعیین توالی بهینه حرکات ربات و بدستآوردن کمترین زمان سیکل مربوط بهتولید یک قطعه با زمانهای پردازش مشخص در سلول تولیدی رباتیک انعطافپذیر میباشد، با این فرض که هر قطعه باید رویهر دو ماشین پردازش شود. به این منظور رویکردی جدید برای انتخاب سیاست حرکتی بهینه و کمینه کردن زمان سیکل درسلول تولیدی رباتیک دو ماشینه پیشنهاد شده است. با استفاده از سیاستهای موجود توالی حرکات ربات در سلول تولیدی رباتیک، مسأله در قالب یک مدل برنامهریزی ریاضی فرموله گردیده و پیچیدگی محاسباتی آن نیز تحلیل و بررسی شده است