سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سجاد زریابی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکو پی،دانشگاه تربیتمعلم تهران
علی قنبری – دانشیار گروه مهندسی عمران،دانشگاه تربیتمعلم تهران

چکیده:

ایجاد ترانشه رسی یکی از راهکارهای آببندی در پی سدهای خاکی کوتاه و متوسط است. محاسبه تاثیر ترانشه مذکور در کاهشنشتاز پی ازاهمیت بالای در طراحی سیستم آببندی سد برخوردار است. از آنجایی که تمودارهای ارائه شده در آییننامههای طراحی سد، همهی پارامترهای موثر را مورد توجه قرار ندادهاند، نتایج حاصل آنها، از تقریببالایی برخوردار است. در این مقاله یکرابطه ساده برای محاسبه کاهشنشتدر پی سدهای خاکی به وسیله ترانشه رسی ارائه شده است. به منظور یافتن این رابطه، از نتایج تعداد ۱۳۵ تحلیل عددی حاصل از برنامهseep/w استفاده گردیده است. درهمین راستا تاثیر عوامل فیزیکی و هندسی ترانشه رسی مانند نفوذ پذیری ، شیبو عرضکفترانشه سد مد نظر قرار گرفته استسپس با توجه به تاثیر پارامترها ذکر شده، نتایج تحلیلهای عددی با نرمافزار ۱۸SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از رابطه پیشنهادی با منحنی ارائه شده در آئین نامه ارتش آمریکا مقایسه شده است. مقایسه مذکور نشان میدهدکه منحنی گروه مهندسین ارتش آمریکا بهطور محافظهکارانه ارائه شده است و اختلاف قابل توجهی با دادههای نرمافزاری دارد. این در حالی است که حداکثر اختلاف رابطه پیشنهادی با دادههای نرمافزاری در تمامی موارد بسیار کم و ناچیز است