سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن کیا – دانشگاه صنعتی شریف – شرکت موج نیرو
محمدرضا گیوه ای – دانشگاه صنعتی شریف – شرکت موج نیرو
محمدحسین شمس – دانشگاه صنعتی شریف – شرکت موج نیرو
قاسم کرمی – دانشگاه صنعتی شریف – شرکت موج نیرو

چکیده:

امروزه کنترل و نظارت مناسب در سیستم های قدرت با توجه به گستردگی آن و سطوح مختلف ولتاژ بعنوان یکی از مباحث مهم در بهرهبرداری مطرح میباشد؛ اطلاعات مرتبط با آلارمهای مختلف اجزای سیستمهای قدرت از جمله پست – های فوق توزیع، از مهمترین اطلاعات لازم میباشد. گستردگی و پیشرفت در پستهای فوق توزیع (پست های DCS ) و بروز برخی مشکلات فنی و مدیریتی در نحوه واکنش در مقابل دریافت آلارمهای فوق توزیع، لزوم گروه – بندی آلارمها را مشخص میسازد. در این راستا ویرایش و معرفی گروهبندی آلارمهایی که برای تمام تیپ پستهای فوق توزیع جامعیت داشته باشد از اهمیت ویژهای برخوردار است. به همین سبب در این مقاله سعی بر این است که با بررسی – های علمی-فنی، گروهبندی جامعی برای پستهای فوق توزیع کشور که آلارمهای پستهای DCS را نیز شامل میشود، ارائه گردد. در این مقاله از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) که یکی از روش های تصمیم گیری چند دیدگاهی MADM میباشد، استفاده شده است . در میباشد، استفاده شده است . در ه کمک نظرات کارشناسان و مهندسان در کنار معیارهای علمی و اقتصادی،ویرایش جدید و کامل تری از گروه بندی آلارمها بدست می آید. در این بررسی از نرم افزار Expert-Choice برای پیاده سازی روش AHP استفاده شده است.