سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس خدمات ارزش افزوده تلفن همراه در ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

راضیه کاظمی اسفه – دانشگاه پیام نورمرکز تهران
طاهره یعقوبی – دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان
داود کریم زادگان – دانشگاه پیام نورمرکز تهران

چکیده:

اینترنت همراه، به عنوان یکی از خدمات ارزش افزوده سیارموجبات تکامل جامعه اطلاعاتی را فراهم ساخته است و به دلیل ایجاد کاربردهایی همچون دولت الکترونیک، آموزش همراه و نظایر آن، از اهمیت ویژه ای برخوردار است . این مقاله بامعرفی تکنولوژی اینترنت همراه و بررسی وضعیت پذیرش آن در ایران در مقایسه با دیگر کشورها به لزوم و اهمیت بکارگیری چهارچوبی جامع در جهت پذیرش این تکنولوژی نوین میپردازد.لذا با بررسی تطبیقی مدلهای پذیرش تکنولوژی و در نظر گرفتن مولفههای اینترنت همراه نشان داده میشود، نگرش افراد در جهت پذیرش اینترنت همراه در یک قالب چند بعدی (پذیرش تکنیکی،پذیرش ارزشی و پذیرش اجتماعی) شکل میگیرد. در نهایت، با توجه به چهارچوب پیشنهادی و نقش هر کدام از اعضای زنجیره خدمات ارزش افزوده سیار، توصیههای قابل توجهی جهت پذیرش هرچه بیشتر اینترنت همراه ارائه شده است.