سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا ایرانی –

چکیده:

باتوجه به نقطه نظرات متفاوت ارایه تعریف واحدی از کانال بازاریابی غیرممکن است ولی با توجه به اینکه دراینجا از دیدگاه تصمیم گیری مدیریتی بخصوص برای شرکت های تولیدی به کانال بازاریابی نگریسته می شود کانال بازاریابی اینگونه تعریف مش ود سازمان های بهم مرتبط بیرونی که مدیریت آنها را برای نایل شدن به اهداف توزیع بفعالیت وامیدارد برای انجام تحقیق ابتدا مدلهای طراحی کانال بازاریابی از طریق مطالعات کتابخانه ای مطالعه شد سپس وظایف اعضای کانال بازاریابی و معیارهایی که برای انجام آن وظایف لازم است استخراج گردید درمرحله بعدی پرسشنامه ای متشکل از وظایف و معیارهای مستخرج از مدلهای قبلی تهیه گردید و جهت وزن دهی دراختیار خبرگان و مدیران شرکت های پخش قرار گرفت و سپس نتایج بصورت داده های آماری وارد نرم افزار اکسل گردید و نتایج تحلیلی از آن استخراج شد درمرحله بعد با توجه به نتایج و ارزشهای وزنی کسب شده توسط وظاییف و معیارها وظایف و معیارهای کلیدی انتخاب گردید و با استفاده از آنها چارچوب مفهومی طراحی و ایجاد گردید نتیجه چارچوبی درسه سطح مستقل از هم است که دارای معیارهای مرتبط با چهاروظیفه اصلی باقیمانده است که با توجه به ارزش درسطح متناسب جای داده شد هاند چارچوب برای استفاده بسیار ساده و کاربردی است.