سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

طاهره نبی زاده – کارشناس ارشد بازاریابی بین الملل
معصومه نبی زاده – کارشناس ارشد مدیریت دولتی

چکیده:

حجم عظیمی ازوب سایتهای راه اندازیش ده درکشورهای درحال توسعه و توسعه یافته درصنعت توریسم نشان دهنده اهمیت و توسعه این صنعت درعرصه جهانی است صنعت توریسم دربسیاری ازکشورهای درحال توسعه تبدیل به یکی از مهمترین منابع کسب درامد گردیده است کاربرد فناوری اطلاعات دربخش توریسم الکترونیکی دربسیاری از کشورهای درحال توسعه عملی و رایج گردیده است درحالیکه به عقیده برخی صاحبنظران درکشورهای درحال توسعه بهدلیل مشکل سرمایه گذاری همچنان درمراحل اولیه آن است دراین میان به عقیده بسیاری ازپژوهشگران تصمیم گیری یکی ازمهمترین عوامل تعیین کننده موفقیت و توسعه توریسم الکترونیکی است لذا هدف این مطالعه بررسی و ارایه مدلی برای بررسی جایگاه سیستم های اطلاعات پشتیبانی ازتصمیم درتوسعه توریسم درایران است برای نیل به این هدف ابتدا با بررسی مدلهای مطرح شده درزمینهسیستمهای پشتیبانی ازتصمیم توسط محققان پیشین و مروری کوتاه برادبیات مطرح شده و مطالعات انجام گرفته پیرامون سیستمهای پشتیبانی ازتصمیم و صنعت توریسم جایگاه سیستم اطلاعاتی پشتیبانی از تصمیم درصنعت توریسم مورد مطالعه و کنکاش قرارمیگیرد.