سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سیدمحمدرضا میراحمدی – دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
حسن قربانی – دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
کاظم ذبیح زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه اصفهان

چکیده:

در این پژوهش مدلی جهت اندازهگیری توان رقابتپذیری در سطح بنگاه ارائه شده است. این مدل بر مبنای مدل رقابتی پورتر و با استفاده از تکنیکهای فرآیند تحلیل شبکه و منطق فازی توسعه داده شده است. نیروهای پنجگانه تهدیدتازهواردان، قدرت چانهزنی خریداران، قدرت چانهزنی تامینکنندهگان، شدت رقابت بین بنگاهها و تهدید کالاهای جایگزین به عنوان نیروهای اصلی رقابتی در نظر گرفته شده و برای هر کدام، تعدادی عامل در نظر گرفته شده است. با استفاده از نظرات کارشناسان صنعت نوشیدنیها و مدیران ارشد یک شرکت تولید نوشابههای گازدار، اهمیت این نیروها و عوامل آنها در صنعت نوشیدنیها مشخص شد. در نهایت، با توجه به وضعیت شرکت مورد بررسی، امتیاز رقابتپذیری آن تعیین گردید