سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی صنعت احداث

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدصادق دایی کوزه کنانی – دانشجوی دکتری مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدحسن سبط – عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدتقی بانکی – عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدامیر یزدان پرست اباتری – دانشجوی دکتری مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه سمنان

چکیده:

بمنظور استفاده از مفهوم بهرهوری به عنوان ابزاری برای سنجش وضعیت پروژههای ساخت، نیاز است تا متناسب با هر شاخه از این صنعت به تعریف مفهوم، معرفی عوامل تاثیرگذار بر آن، و ارائه چارچوب و روشی جهت سنجش بهرهوری پرداخته شود. در اینمطالعه ابتدا نگاهی گذرا بر بهره وری و تعاریف ارائه شده از آن انداخته شده و سپس با توجه به بررسی های میدانی، استفاده از نظرکارشناسان و نیز مطالعات انجام شده، سنجه های استانداردی برای اندازه گیری بهره وری در صنعت ساخت پیشنهاد گردیده است. همچنین با استفاده از این سنجه ها روشی استاندارد با محوریت بهره وری به منظور انتخاب روش ساخت مناسب معرفی شده که می تواند به عنوان الگوی تصمیم سازی در پروژه های ساختمانی به کار گرفته شود