سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سمیرا شاه منصوری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
ناصر نوروزی – دانشجوی دکتری سیاست گذاری علم و فناوری

چکیده:

دیرزمانیست که مدیران ارشد دریافته اند که برای حفظ بقای سازمانشان درمحیط متغیر و پیچیده امروزی نیازمند آنند که با هرنحو هم گام با تغییرات محیطی و حتی یک گام جلوتر ازآن باید قدم بردارند آنها برای فائق آمدن براین چالش که هرزمان گریبان گیرشان است به سراغ تکنیکهایی رفته اند که ازطریق آن بتوان به نحو موثری تغییرات آتی محیط کسب و کارشان را پیش بینی و آن را درچشم انداز و برنامه ریزی بلندمدت سازمانشان لحاظ نمایند یکی از ابزاری که مدیران را دراین امرخطیر کمک می کند استفاده ازفرایند آینده نگاری استراتژیک درامرتدوین استراتژی سازمان می باشد دراین مقاله با مطالعه ادبیات موجود درزمینه آینده نگاری استراتژیک برآن شدیم تا با تلفیق دو چارچوب کاربردی چارچوب جامع تری ارایه نماییم رویکرد نویسندگان دراین مقاله توجه بیشتر به جنبه عملیاتی چارچوب ارایه شده است این چارچوب شامل سه مرحله تحلیل محیط که سازمان درآن فعالیت می کند اجرای فرایند آینده نگاری و درنهایت تدوین استراتژی سازمان است.