سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محبوبه سمیعی پاقلعه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول، گروه مدیریت، علی آبادکتول، ا
احمد رضایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول، گروه مدیریت، علی آبادکتول، ا
علی اکبر منتظری – عضو باشگاه پژوهشگران جوان ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول، گ
روح اله سمیعی –

چکیده:

کارآفرینی به عنوان موتور محرکه ی توسعه ی اقتصادی و اجتماعی نقش اساسی در فرآیند توسعه ی جوامع دارد به گونه ای که توسعه کارآفرینی هسته برنامه های توسعه کشور ها محسوب می گردد. طی چند دهه اخیر، موضوعاتی نظیر تحول، نوآوری و کارآفرینی توجه زیادی را در بخش دولتی به خود جلب کرده است . با اینکه اصطلاح کارآفرینی عمدتاً در ارتباط با بخش خصوصی بکار رفته است، اما اکنون در ادبیات مدیریت بخش دولتی به وفور دیده می شود و مباحث زیادی در خصوص وجود، ماهیت و کاربرد کارآفرینی در بخش دولتی شکل گرفته است.از سوی دیگر مقوله کارآفرینی استراتژیک به عنوان ترکیبی از اصول ابتدایی کارآفرینی و مدیریت استراتژیک و به منظور درک چگونگی خلق ارزش از طریق بهره برداری از فرصتهای کارآفرینانه موجود در محیط خارجی و توسعه مزیت رقابتی در شرکتها و سازمانها، در سالیان اخیر جایگاه ویژه ای در ادبیات کارآفرینی به خود اختصاص داده است. لذا مقاله حاضر با رویکردی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و نتایج تحقیقات انجام گرفته در راستای موضوع مقاله به بررسی نقش و جایگاه کارآفرینی در بدنه دولت (کارآفرینی دولتی) و با تأکید بر کارآفرینی استراتژیک پرداخته است و نهایتاً یک چارچوب ادراکی مقتضی از کارآفرینی دولتی را با هدف ایجاد قابلیت دولت کارآفرین ارائه داده است