سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حبیب الله نجفی هزارجریبی – استادیار
مجید عموزادخلیلی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی
مریم گل محمدی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی

چکیده:

کارآفرینی به عنوان موتورمحرکه توسعه اقتصادی و اجتماعی نقش اساسی درفرایند توسعه جوامع دارد به گونه ای که توسعه کارافرینی هسته برنامه های توسعه کشورها محسوب میگردد طی چنددهه اخیر موضوعاتی نظیر تحول نوآوری وکارافرینی توجه زیادی را دربخشهای دولتی به خود جلب کرده است با اینکه اصطلاح کارافرینی عمدتا درارتباط با بخش خصوصی بکاررفته است اما اکنوندرادبیات مدیریت بخش دولتی به وفور دیده می شود و مباحثزیادی درخصوص وجود ماهیت و کاربرد کارافرینی دربخش دولتی شکلگرفته است و از سوی دیگر مقوله کارافرینی استراتژیک به عنوان ترکیبی از اصول ابتدایی کارافرینی و مدیریت استراتژیک و به منظور درک چگونگی خلق ارزش از طریق بهره برداری از فرصت های کارافرینانه موجوددرمحیط خارجی وتوسعه مزیت رقابتی در شرکت ها و سازمان ها درسالیان اخیر جایگاه ویژه ای درادبیاتکارآفرینی به خود اختصاص داده است.