سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی و بین المللی مدیریت بحران در خطوط لوله و تاسیسات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی جمشیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیرت سانحه، دانشگاه تهران
سعید گیوه چی – استادیار مدیریت سانحه، دانشگاه تهران
حمیدرضا جعفری – دانشیار مدیریت سانحه، دانشگاه تهران

چکیده:

این پژوهش درصدد بررسی چارچوب مدیریتی بمنظور ارزیابی ریسک در خطوط لوله مدفون گاز با استفاده از ایده تصمیم گیری چند معیاره می باشد به گونه ای که امکان تحلیل جنبه های متفاوت ریسک این خطوط در برابر حوادث و سوانح فراهم آیدشالوده این چارچوب مبتنی بر گزینش ایده آل ترین انتخاب براساس مراحل انتخاب اولویت بندی و طبقه بندی استوار است در این مقاله کهاز روش توصیفی تحلیلی بهره می برد پس از بررسی سناریوهای خطر خططو برمحور مدل تصمیم گیری الکتره پیشنهادهایی درجهت ارزیابی کارآمد ریسک در لوله های مدفون گاز ارایه گشته است.