سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

صدیف فرج خواه – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
سیدسعید آیت – استادیار دانشگاه پیام نور
داود کریم زادگان – استادیار دانشگاه پیام نور

چکیده:

امروزه نقش فناوری اطلاعات و مدیر ارشد آن در سازمان و چگونگی ارتباط فناوری اطلاعات با برنامه ریزی و اجرای استراتژی کسب و کار نقش مدیر ارشد فناوری اطلاعات در ارائه روشهای بهبود فرایند هیا سازمانی چابکی سازمان و هم ترازی فناوری اطلاعات و کسب و کار از جمله مسائل مهم و مطرح فراروی سازمانهاست فناوری اطلاعات و مدیران ارشد آن نقش بسیار مهمی در فرایند خلق ارزش از کاربرد فناوری اطلاعات در سازمانها ایفا می کند. بنابراین جایگاه و نوع ارتباط مدیر ارشد فناوری اطلاعات با مدیر عامل هیئت مدیره، مدیر مالی، و سایر مدیران کسب و کار تاثیر انکارناپذیری برعملکرد و بهره وری سازمان ها دارد دراین مقاله چارچوب عوامل موثر بر نقش و مسئولیت های مدیر ارشد فناوری اطلاعات و ارتباط وی با عملکرد و بهره وی سازمان ها مورد بررسی قرار میگیرد اینچارچوب انگیزه نظری برای نقش و مسئولیت های در حال تغییر مدیر ارشد فناوری اطلاعات و عوامل موثر بر آن را ارائه می کند.