سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

همایون موتمنی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
حمیده حامی – کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

چکیده:

امروزه یکی ازمسائلی که توجه بسیاری از کشورها و سازمان های بین المللی را به خود جلب کردها ست مساله شکاف دیجیتالی به معنای دسترسی و استفاده نابرابر ازفناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد اولین گام برای کاهش شکاف دیجیتالی تعیین وضعیت کنونی فناوری اطلاعات و ارتباطات آمادگی الکترونیکی میباشد تاکنون مدلهای زیادی درزمینه ارزیابی امادگی اکتلرونیکی از سوی سازمان ها و نهادهای بین الملللی ارایه شده است مدلهای موجود با هدف و روشهای متفاوتی آمادگی الکترونیکی را ارزیابی می کنند دراین مقاله پس ازمرور ادبیات و بررسی و ارزیابی چارچوب ها و مدل های متعددی که موسسات بین المللی درسطح ملی و سازمانی پیشنهاد و پیاده سازی کرده اند متدولوژیهای مرتبط با تحقیق مورد بررسی قرارگرفت و پس ازمصاحبه با اساتید و نظر خواهی ازخبرگان معیارها و شاخصهای اولیه چارچوب حاصل شد پس ازاعتبارسنجی چارچوب با استفاده ازتستهای آماری ارزیابی معیارها و وزن دهی آنها صورت گرفت تا به کمک آنها بتوان چارچوبی جهت ارزیابی امادگی الکترونیکی سازمان مورد نظر ارایه داد