سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

همایون موتمنی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
حمیده حامی – کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

چکیده:

امروزه، یکی ازمسائلی که توجه بسیاری از کشورها وسازمانهای بین المللی رابه خود جلب کرده است،مسئله شکاف دیجیتالی به معنای دسترسی واستفاده نابرابر از فناوری اطلاعات وارتباطات میباشد.اولین گام برای کاهش شکاف دیجیتالی،تعیین وضعیت کنونی فناوری اطلاعاتوارتباطات،آمادگی الکترونیکی می باشد.تاکنون مدلهای زیادی درزمینه ارزیابی آمادگی الکترونیکی ازسوی سازمانها ونهادهای بین المللی ارائه شده است.مدل های موجود با اهداف و روش های متفاوتیآمادگی الکترونیکی را ارزیابی می کنند.در این مقاله،پس از مرور ادبیات و بررسی وارزیابی چارچوب ها و مدل های متعددی که موسسات بین المللی درسطح ملی و سازمانی پیشنهاد و پیاده سازی کردهاند،متدولوژیهای مرتبط با تحقیق،مورد بررسی قرار گرفت و پس از مصاحبه با اساتیدونظر خواهی ازخبرگان،معیار ها و شاخص های اولیه چارچوب حاصل شد.پس ازاعتبار سنجی چارچوب با استفاده از تستهای آماری،ارزیابی معیارهاو وزن دهی آنها صورت گرفت تابه کمک آنها بتوان چارچوبی جهت ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمان موردنظر،ارائه داد.درپایان با استفاده ازچارچوب ارائه شده آمادگی الکترونیکی شرکت برق منطقه ای مازندران مورد ارزیابی قرارگرفت.