سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی حسن زاده – شرکت برق منطقه ای تهران
خالد خدامرادی – شرکت برق منطقه ای تهران

چکیده:

مدیریت دانش یکی از مهمترین دغدغه های مدیریتی درعرصه سازمان های امروز است. خلق دانش اولین گام در چرخه مدیریت دانش محسوب می شود و اندازه گیری آن می تواند زمینه را برای انطباق هر چه بیشتر فرد با شغل ازمنظر تولید دانش در سازمان فراهم نماید.در این مقاله ابتدا فرآیند خلق دانش بیان گردید.سپس استراتژیهای خلق دانش و پیشینه خلق دانش در شرکت برق منطقه ای تهرانارائه شد و بادرنظر گرفتن گردیدعوامل اصلی تاثیر گذار بر پارامترهای خلق دانش در سه سطح شغل ، فرد و سازمان مراحل شش گانه خلق دانش در شرکت برق منطقه ای تهران مرحله ای (شامل شناسایی عوامل موثر درخلق دانش، شناسایی عوامل سنجش تولید دانش و شاخصهای ارزیابی،ترسیم ماتریس شغل وشازمان ، جمع آوری اطلاعات مورد نیاز، مدلسازی و آنالیز حساسیت واعتبار سنجی) عنوان شد که منجر به تعیین محدوده دقیق تری بر اساس پارامترهای نشان دهنده تولید دانش برای فرد می شود. در نهایت ، پیشنهادهایی کاربردی برای تحقیقات آتی ارائه گردید.