مقاله ارائه چارچوبی برای معماری نظام نوآوری فناوری اطلاعات با تاکید بر اشاعه فناوری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در مجلس و راهبرد از صفحه ۳۷ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: ارائه چارچوبی برای معماری نظام نوآوری فناوری اطلاعات با تاکید بر اشاعه فناوری
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظام نوآوری
مقاله فناوری اطلاعات
مقاله معماری
مقاله نهاد
مقاله اشاعه نوآوری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محترمی امیر
جناب آقای / سرکار خانم: خدادادحسینی سیدحمید
جناب آقای / سرکار خانم: الهی شعبان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شواهد تجربی نشان دهنده نقش موثر فناوری اطلاعات (فاوا) در توسعه اقتصادی کشورهای پیشرفته است. لذا، کشورهای در حال توسعه نیز برای جهش اقتصادی مبتنیبر فناوری اطلاعات، باید تحلیل درستی از راهکارهای بهره گیری از تحولات فناورانه در راستای رشد اقتصادی خویش داشته باشند. رویکرد نظام نوآوری، یکی از تئوری های شایع در تحلیل توسعه نوآوری های فناورانه محسوب میشود. گرچه، این رویکرد هنوز انسجام مفهومی کامل نداشته و همچنین از غنای متدلوژیک و ابزارهای تحلیلی گسترده برخوردار نیست. در این مقاله، با عاریه گرفتن مفهوم معماری از حوزه دانش معماری سازمانی فناوری اطلاعات، به معرفی مفهوم بدیع معماری نظام نوآوری فناوری اطلاعات و ارائه چارچوبی برای تعریف دقیق این مفهوم پرداخته ایم. چارچوب ارائه شده با الهام از چارچوب معروف زکمن و با استفاده از مفاهیم مطرح در تئوری نظام های نوآوری طراحی شده است. همچنین در قالب چارچوب مزبور، با استفاده از مطالعه پیمایشی مدل نهادی (فهرست نهادها) اشاعه فاوا در ایران تحلیل شده است. روش شناسی استفاده شده در این پژوهش، روش تحقیق ترکیبی است. در مجموع ۴۲ نهاد در سه سطح نهادهای عینی (فیزیکی)، مقرراتی و هنجاری مورد بررسی قرار گرفته اند. در مورد وضعیت فعلی نهادهای موثر در اشاعه فاوا در ایران نیز، نتایج پژوهش نشان می دهد که در هر گروه نهادی در کشور مواجه با کاستی های نهادی در اشاعه فاوا هستیم. البته این استنتاج در سطح مصادیق، برای تمام مصادیق نهادی صادق نمیباشد. نهایتا، با ذکر الزامات سیاستی استفاده از چارچوب طراحی شده می توان آن را در تحلیل سایر فناوری ها و حتی کلیت نظام نوآوری کشور نیز به کار برد.