سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حامد امینی شیرازی – کارشناس ارش برنامه ریزی حمل و نقل – مدیر گروه حملونقل و ترافیک پژوهشکد
نوید کلانتری – دانشجوی دکترای برنامه ریزی حمل و نقل – دانشگاه علم و صنعت ایران
محمود کرم رودی – کارشناس ارشد عمران گرایش راه و ترابری – کارشناس گروه حملونقل و ترافیک پ
مهدی استادی جعفری – کارشناس ارش برنامه ریزی حمل و نقل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تح

چکیده:

به منظور قیمتگذاری هر خدماتی ابتدا لازم است منافع و هزینههایی که آن خدمات برای جامعه و گردانندگان آن دارد، مورد برسی قرار گیرد و سپس قیمت آن خدمات مشخص گردد.در راستای بهبود خدمات حمل و نقل در هر کشور، احداث مراکز معاینه فنی خودرو دارای فوایدی همچون افزایش ایمنی خودروها، صرفه جویی در مصرف انرژی و بهبود شرایط زیست محیطی را به دنبال داشته و به نوبه خود باعث ارتقاء سطح رضایتمندی عمومی می گردد.در این راستا لازم است این منافع در تقابل با هزینه ها مورد برسی قرار گیرند. با توجه به نامناسب بودن نرخ این خدمات در کشور و عدم بهره وری مناسب خدمات معاینه فنی در جامعه، در این مقاله ابتدا شاخصهای موثر در قیمتگذاری مراکز معاینه فنی در دو بخش منافع و هزینه های ناشی از احداث مراکز معاینه فنی خودرو معرفی شده و در ادامه هر یک از شاخصهای منافع و هزینه ها برای سال پایه و افق طرح محاسبه میشود و مدلی دینامیکی بر اساس میزان تمایل به پرداخت دارندگان خودرو و قیمت تعادلی خدمات معاینه فنی برای سا لهای ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۸ پیشنهاد می گردد. در این روش برای برآورد میزان قیمت تعادلی خدمات معاینه فنی خودرو از منحنی تقاضای دارندگان خودرو استفاده می شود.