سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی قارونی نیک – استادیار دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت
مهبد عظیمیان – کارشناسی ارشد مهندسی خطوط ریلی دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

از آنجا که خطوط ریلی کشور با وجود رشته کوههای زاگرس و البرز از توپوگرافی و پروفیل طولی خاصی برخوردار است نتیجتاً در این بخش عمدتاً خطوط ریلی بر خاکریز بنا شده و از این رو پایداری لرز ه ای این خاکریز ها دارای اهمیتی کلیدی است. درمقاله حاضر قسمتی از مسیرهای راه آهن ایران با توجه به وضعیت خاکریز های راه آهن کشور بلحاظ ارتفاع، نوع مصالح خاکریز و شرایط بستر از یکسو و با بکار گیری پهنه بندی لرز ه ای موجود از سوی دیگر با رویکردی شبه استاتیکی اقدام به تعیین ضریب اطمینان پایداری شیروانی خاکریز های ریلی گردیده و نتایج آن با مقادیر مجاز آئین نامه ای مقایسه شده است. در پایان به عنوان یک نتیجه کاربردی پهنه بندی لرزه ای شیب های موجود که بیانگر شرایط پایداری و یا ناپایداری آنهاست در قالب جداول و نقشه های هم تراز ارائه گردیده است